Stowarzyszenie “Przyjazny Sosnowiec”

Nazwa:
Stowarzyszenie “Przyjazny Sosnowiec”
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000556294
Numer ewidencyjny:
332
Ulica:
Smolna 9
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
664 149 109
Osoba reprezentująca:
Wojciech Gęborek
Cele organizacji:
 • działalność społeczna, edukacyjna, kulturalna, charytatywna na rzecz rozwoju, aktywizacji i integracji społeczności lokalnych oraz podnoszenie jakości ich życia i świadomości społeczno-obywatelskiej.
 • tworzenie i umacnianie partnerskiej współpracy pomiedzy organizacjami pozarzadowymi działajacymi na danym obszarze.
 • wspieranie rozwoju oswiaty, kultury, sportu, rekreacji i turystyki
 • działanie prowadzonych na rzecz udziału mieszkanców w życiu publicznym i politycznym.
 • promowanie członków szczególnie uzdolnionych,
 • działalność charytatywna i pomoc społeczna.
 • inicjowanie, tworzenie i prowadzenie grup liderskich działajacych na terenie szkół i placówek opiekunczo-wychowawczych oraz w społecznosci lokalnej.
 • organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej oraz kampanii społecznych,
 • wszechstronna edukacja na rzecz rozwoju demokracji, wspólnot i społecznosci lokalnych.
 • szerzenie idei współdziałania społeczności lokalnej, przedsiebiorców z samorzadem lokalnym, sektorem panstwowym, politykami.
 • przeciwdziałanie dyskryminacji, zwłaszcza z powodu płci, narodowości, rasy, religii, orientacji seksualnej lub pogladów politycznych.
 • wspieranie organizacji dbających o dobro zwierząt bezdomnych i niechcianych.
 • udzialenie darmowych porad prawnych.
 • działalność na rzecz osób z niepełnosprawnoscią ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowiskach lokalnych.
 • promocja i organizacja wolontariatu.
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 • organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.