Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym „VITA ACTIVA”

Nazwa:
Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym „VITA ACTIVA”
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000229493
Numer ewidencyjny:
200
Ulica:
Wspólna 15/28
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Jerzy Cholewa
Cele organizacji:
  • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
  • przeciwdziałanie patologiom społecznym
  • ochrona zdrowia i promocja zdrowia
  • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  • działania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania
  • działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe
  • promocja i organizacja wolontariatu.