Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego

Nazwa:
Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000574261
Numer ewidencyjny:
335
Ulica:
Plac Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
Sosnowiec
Fax:
skrytka pocztowa nr 11
Osoba reprezentująca:
Krzysztof Olkuszewski
Cele organizacji:

• Prowadzenie działalności mającej na celu zmniejszenia lub usunięcia zagrożeń dla życia, zdrowia, mienia, środowiska spowodowanych katastrofami naturalnymi, awariami technicznymi i innymi zdarzeniami oraz współdziałanie z państwową strażą pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
• Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, powodzi, zagrożeń ekologicznych oraz innych klęsk i zdarzeń,
• Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach naturalnych i nienaturalnych, technicznych, ekologicznych, pożarowych oraz sposobach ochrony przed nimi,
• Rozwijanie wśród członków osp-jrs oraz młodzieży z terenów działania jednostki, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej,
• Propagowanie działalności ratowniczej i szkoleniowej,
• Uczestniczenie i reprezentowanie osp-jrs w organach samorządowych i przedstawicielskich,
• Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej, ustawie o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych i górskich,
• Organizowanie pomocy poszkodowanym w katastrofach naturalnych, klęskach żywiołowych i wypadkach,
• Nabywanie sprzętu i wyposażenia dla służb ratowniczych,
• Inicjowanie, prowadzenie i finansowe wspomaganie przedsięwzięć mających na celu szkolenia w zakresie pomocy doraźnej, kpp i ratownictwa medycznego oraz specjalistycznego,

• Działalność w zakresie: – ochrony i promocji zdrowia, – organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży, – upowszechniania kultury fizycznej, – ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, – porządku i bezpieczeństwa publicznego, – ratownictwa i ochrony ludności, – promocji i organizacji wolontariatu, – przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Zdrowie, Ratownictwo