Stowarzyszenie MOC WSPARCIA

Nazwa:
Stowarzyszenie MOC WSPARCIA
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000438667
Numer ewidencyjny:
287
Ulica:
Plac Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-200 Sosnowiec
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
794 130 272
Fax:
skrytka pocztowa nr 49
Strona internetowa:
Osoba reprezentująca:
Justyna Czerwińska
Cele organizacji:
 1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 2. Prowadzenie, wspieranie i inicjowanie programów reintegracji społecznej wobec osób, rodzin i środowisk wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 3. Przeciwdziałanie i zapobieganie marginalizacji społecznej,
 4. Ochrona i promocja zdrowia,
 5. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 6. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 7. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 8. Porządek publiczny i bezpieczeństwo oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 9. Promocja i organizacja wolontariatu,
 10. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
 11. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu działalności pożytku publicznego,
 12. Realizacja programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom,
 13. Wszystkie wyżej wymienione cele są realizowane szczególnie na rzecz pomocy dzieciom krzywdzonym i rodzinom ze względu na ich szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do reszty społeczeństwa.