Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Sosnowcu

Nazwa:
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Sosnowcu
Status organizacji:
w likwidacji
KRS:
0000129353
Numer ewidencyjny:
168
Ulica:
Wojska Polskiego 75/1
Kod pocztowy:
41-208
Miasto:
Sosnowiec
Cele organizacji:

Działanie i wspieranie wszelkich inicjatyw mających na uwadze pomoc, ochronę praw oraz
tworzenie optymalnych warunków rozwoju poprzez:

 1. Pomaganie w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających wszystkim ludziom, szczególnie młodym, pełnienie funkcji społecznych i zawodowych w społeczeństwie.
 2. Aktywizowanie ludzi (szczególnie młodych) do działań pro społecznych na rzecz swojego lokalnego i regionalnego środowiska.
 3. Promocja ekologii, ochrony środowiska i zdrowego stylu życia.
 4. Wspieranie rozwoju oświaty, kultury, sportu, rekreacji i turystyki.
 5. Ułatwianie ludziom kontaktów z instytucjami i organizacjami.
 6. Przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i innym patologiom społecznym oraz pomoc osobom i rodzinom dotkniętym tymi problemami.
 7. Działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 8. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób.
 9. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 10. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 11. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.
 12. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.
 13. Działalność oświatowa, w szczególności szkolenia i doradztwo.