Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich

Nazwa:
Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000399885
Numer ewidencyjny:
278
Ulica:
Będzińska 60
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Strona internetowa:
Osoba reprezentująca:
Magdalena Worsa-Kozak
Cele organizacji:

STOWARZYSZENIE PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO, A JEGO CELAMI SĄ:
1)DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA W ZAKRESIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI, OŚWIATY I
WYCHOWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI W DZIEDZINIE HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA;
2)DZIAŁANIA W ZAKRESIE EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA
PRZYRODNICZEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY EKOSYSTEMÓW WODNYCH I WÓD PODZIEMNYCH;
3)DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB
ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM; W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI SAMOPOMOC
KOLEŻEŃSKA I DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ŚRODOWISKA HYDROGEOLOGÓW;
4)ODDZIAŁYWANIE NA WSZELKIE FORMY DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ, LEGISLACYJNEJ I NAUKOWEJ, ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO Z HYDROGEOLOGIĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI STAŁE PODNOSZENIE POZIOMU MERYTORYCZNEGO PRAC WYKONYWANYCH PRZEZ HYDROGEOLOGÓW POPRZEZ SZKOLENIA I WARSZTATY;
5)DĄŻENIE DO ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWYCH WARUNKÓW WYKONYWANIA ZAWODU HYDROGEOLOGA;
6)DBAŁOŚĆ O PRZESTRZEGANIE ZASAD ETYKI ZAWODOWEJ;
7)PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM OSIĄGNIĘĆ POLSKIEJ HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA;
8)DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA;
9)DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ TECHNIKI, WYNALAZCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI ORAZ ROZPOWSZECHNIANIE I WDRAŻANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA.