Stowarzyszenie Dawnych Europejskich Sztuk Walki Vectir

Nazwa:
Stowarzyszenie Dawnych Europejskich Sztuk Walki Vectir
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
UKS.39
Ulica:
Szybowa 32/9
Kod pocztowy:
41-208
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
501 060 688
Osoba reprezentująca:
Artur Jurczyk
Cele organizacji:

Celem Klubu jest podejmowanie działań pożytku publicznego:

  1. podejmowanie działań dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności, zachowania zdrowia człowieka, w tym w szczególności dzieci i młodzieży oraz krzewienie wiedzy i utrwalania zwyczajów w tym zakresie;
  2. planowanie i organizowanie życia sportowego członków Klubu w oparciu o możliwości obiektowe i sportowe;
  3. uczestniczenie w imprezach sportowych i rekreacji ruchowej organizowanych na terenie kraju i za granicą;
  4. organizowanie zajęć sportowych i rekreacji ruchowej w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej członków Klubu, a także w celu zapobiegania patologiom społecznym;
  5. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;
  6. realizacja zadań z zakresu turystyki, krajoznawstwa oraz na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
  7. realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień;
  8. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań Klubu;
  9. współudział w rozbudowie i utrzymaniu urządzeń, obiektów i sprzętu sportowego;
  10. rozwój i propagowanie wiedzy na temat europejskiego dziedzictwa kulturowego.
Sekcje sportowe:
Sporty walki
Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Edukacja, Sport