Stowarzyszenie Centrum Psychoedukacji i Rozwoju

Nazwa:
Stowarzyszenie Centrum Psychoedukacji i Rozwoju
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000676912
Numer ewidencyjny:
358
Ulica:
Kołłątaja 9/12
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Żaneta Rachwaniec-Szczecińska
Cele organizacji:

1) popularyzowanie wiedzy psychologicznej

2) pomoc psychologiczna

3) ochrona i promocja zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru zdrowia psychicznego

4) działalność wychowawcza, oświatowa, profilaktyczna i terapeutyczna

5) działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania, a także edukacji nieformalnej

6) podnoszenie kompetencji i umiejętności wychowawczych kadry nauczycielskiej i pedagogicznej

7) podnoszenie świadomości rodzicielskiej i wychowawczej

8) wspieranie harmonijnego rozwoju intelektualnego, fizycznego i psychologicznego

9) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i upośledzonych, a także osób chorych psychicznie i ich rodzin

10) upowszechnianie ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn

11)działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

12) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

13) pomoc społeczna i prawna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

14) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

15) działalność na rzecz mniejszości narodowych

16) działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

17) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz propagowanie zdrowego stylu życia

18)działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

19) przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz występowaniu innych negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności wykluczenia oraz dyskryminacji

20) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich

21) działanie wspomagające rozwój demokracji

22) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej

23) promocja i organizacja wolontariatu

24) działalność wspomagająca szkoleniowo oraz informacyjnie organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, żłobki, przedszkola oraz placówki służby zdrowia

25)inicjowanie współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną oraz innymi podmiotami w rozwiązywaniu problemów społecznych

26)działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informatycznego

27) wspieranie integracji osób pochodzących z różnych środowisk i grup społecznych

Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Zdrowie