Stowarzyszenie Beach Tennis.pl

Nazwa:
Stowarzyszenie Beach Tennis.pl
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000508560
Numer ewidencyjny:
310
Ulica:
pl. Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
514 910 410
Osoba reprezentująca:
Marta Pawłowska
Cele organizacji:
 • upowszechnianie, propagowanie i rozwój dyscypliny sportowej o nazwie tenis plażowy (ang. beach tennis) na obszarze działania stowarzyszenia
 • zapewnienie prawidłowego samodoskonalenia sie członków stowarzyszenia poprzez umożliwienie im uczestnictwa w różnych formach współzawodnictwa a w szczególności zawodach i turniejach sportowych oraz warsztatach sportowych, organizowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz na terenie innych państw Unii Europejskiej w dyscyplinie tenisa plażowego
 • organizacja zawodów sportowych oraz czynny udział w życiu kulturowym, gospodarczym i społecznym w ramach wyżej wymienionej dyscypliny
 • szkolenie oraz aktywizacja dzieci i młodzieży w dyscyplinie tenisa plażowego
 • promocja i organizacja wolontariatu wokół zadań kultury fizycznej i sportu w szczególności z zakresu tenisa plażowego
 • podnoszenie poziomu gry w tenisa plażowego w Polsce
 • kształtowanie zasad współżycia sportowego wśród członków stowarzyszenia oraz społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, w tym dążenie do osiągania najwyższego poziomu sportowego w dziedzinie tenisa plażowego
 • organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin wieloproblemowych
 • działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości, promocje zatrudnienia i aktywizacje zawodowa wśród osób pozostających bez pracy lub osób zagrożonych jej utratą
 • inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie lokalnych planów rozwoju i modernizacji infrastruktury sportowej
 • tworzenie i realizowanie programów w zakresie prowadzonej przez stowarzyszenie działalności charytatywnej.