Sosnowieckie Stowarzyszenie Trzeźwościowe AD-ASTRA

Nazwa:
Sosnowieckie Stowarzyszenie Trzeźwościowe AD-ASTRA
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000101280
Numer ewidencyjny:
12
Ulica:
3 Maja 11, I piętro
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
32 266 96 35/600 127 812
Strona internetowa:
Osoba reprezentująca:
Janina Chochół
Cele organizacji:

1. Ułatwienie dostępności do różnych form pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa
odwykowego oraz członków ich rodzin i dzieci.
2. Działalność na rzecz adaptacji do życia w społeczeństwie osób, które chcą wyjść i wychodzą z
uzależnienia od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych (narkotyków) oraz zachowań
nałogowych (uzależnienie od hazardu, Internetu itp.).
3. Stworzenie alternatywnego środowiska dla osób pragnących wyjść z uzależnień.
4. Współpraca i wzajemna pomoc członkom Stowarzyszenia w dążeniu do trwałej abstynencji i
zdrowienia.
5. Udzielanie informacji i pomocy w kwestii wyboru metod i sposobów leczenia.
6. Organizowanie różnych form zajęć psychoterapeutycznych i z zakresu oświaty zdrowotnej.
7. Działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom
społecznym (przemocy i uzależnienia).
8. Tworzenie osobom uzależnionym warunków do spędzania wolnego czasu w atmosferze trzeźwości.
9. Wspieranie i pomoc w organizowaniu wypoczynku dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
10. Upowszechnianie krajoznawstwa, kultury fizycznej i sportu.
11. Prowadzenie obozów terapeutycznych i szkoleń z zakresu wiedzy o uzależnieniach i
współuzależnieniach oraz innych form adaptacji dla członków Stowarzyszenia i ich rodzin.
12. Doradztwo i pomoc informacyjno-organizacyjna dla członków Stowarzyszenia oraz inicjowanie
innych form działań sprzyjających rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.
13. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną,
sportową, rekreacyjną, towarzyską oraz podtrzymywanie tradycji narodowych.

14. Ochrona i promocja zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez organizowanie imprez, spotkań promujących zdrowy stul życia.

Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Zdrowie