Sosnowieckie Stowarzyszenie Sprawiedliwości Społecznej

Nazwa:
Sosnowieckie Stowarzyszenie Sprawiedliwości Społecznej
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000502318
Numer ewidencyjny:
304
Ulica:
Królewska 2/7
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Irmina Dobrowolska
Cele organizacji:

Wspieranie inicjatyw i wspólnych przedsięwzięć służących sukcesywnemu, zrównoważonemu rozwojowi zrzeszonych członków, poprawie jakości życia ich mieszkańców a w szczególności poprzez:

 • Obronę przed niezgodnymi z prawem i nieetycznymi działaniami właścicieli i zarządców nieruchomości;
 • Działalność na rzecz integracji członków stowarzyszenia oraz stwarzanie warunków materialnych i ekonomicznych dla funkcjonowania lokalnych porozumień mieszkańców;
 • Działalność na rzecz poprawy warunków zamieszkiwania oraz bazy materialnej dla rozwoju usług socjalnych i kulturalnych;
 • Optymalizowanie zużycia energii oraz podejmowanie działań na rzecz racjonalnego i oszczędnego gospodarowania energią, a także wprowadzanie w szerszym zakresie technologii energii odnawialnej i energooszczędnej;
 • Wypracowanie działań mających na celu urealnienie i zoptymalizowanie wysokości kosztów mediów takich jak: energia cieplna, ciepła i zimna woda użytkowa, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości i innych usług dostarczanych i świadczonych członkom stowarzyszenia;
 • Badanie zasadności ponoszonych przez członków stowarzyszenia kosztów gminnych spółek celowych w zakresie świadczonych usług i dążenie do ich obniżenia;
 • Działalność mająca na celu wyeliminowanie praktyk monopolistycznych stosowanych przez dostawców usług dla mieszkańców;
 • Promowanie kreatywnych postaw w środowiskach lokalnych;
 • Działalność na rzecz poprawy estetyki nieruchomości;
 • Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców;
 • Wspomaganie prac instytucji chroniących prawa konsumenckie w sprawach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych;
 • Działalność edukacyjna uświadamiająca realia ekonomiczne w zarządzaniu nieruchomościami i propagująca pozytywne rozwiązania w tym zakresie.
Typ działalności:
Demokracja, Prawa człowieka