Sosnowieckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Dromader”

Sosnowieckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Dromader”
Nazwa:
Sosnowieckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Dromader”
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000006105
Numer ewidencyjny:
13
Ulica:
Słowackiego 58
Kod pocztowy:
41-207
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
507 207 670/32 294 26 67
Strona internetowa:
Osoba reprezentująca:
Marek Wesołowski
Cele organizacji:

Celem działania Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków, środków psychotropowych i psychoaktywnych, działanie na rzecz moralnego i psychicznego ozdrowienia rodziny oraz realizowanie zadań w zakresie:

 1. Pomocy społecznej, w tym: pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej i dotkniętym przemocą oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 2. Udzielanie pomocy organizacyjnej w przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu członków Stowarzyszenia uzależnionym od alkoholu, narkotyków, środków psychotropowych i psychoaktywnych oraz pomocy w rozwiązywaniu ich trudnych problemów życiowych oraz problemów związanych z zespołem uzależnień.
 3. Dążenie do trwałej abstynencji członków Stowarzyszenia, niesienie wszechstronnej pomocy ludziom uzależnionym w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskiwaniu normalnych relacji i właściwej postawy w stosunkach z najbliższym otoczeniem, w rodzinie, zakładzie pracy, czy środowisku.
 4. Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa oraz pomocy w kwestii wyboru metod i sposobów leczenia z uzależnienia i współuzależnienia.
 5. Promocja i tworzenie w społeczeństwie wzorów zdrowego i trzeźwego stylu życia bez alkoholu, narkotyków, środków psychotropowych i psychoaktywnych oraz uświadamianie zagrożenia jakie niesie za sobą ich używanie.
 6. Stworzenie alternatywnego środowiska ludziom pragnącym zaprzestania picia alkoholu, nadużywania narkotyków, środków psychotropowych i innych środków psychoaktywnych.
 7. Ochrona i promocja zdrowia. Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego.
 8. Działalność charytatywna
 9. Promocja i organizacja wolontariatu – pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej
 10. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym: a/ pomoc przy organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, b/pomoc dzieciom dotkniętym przemocą w rodzinie.
 11. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa
 12. Działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym (przemocy i uzależnieniu)
 13. Samokształcenie indywidualne i grupowe w zakresie norm etyczno-moralnych, ze szczególnym uwzględnieniem istoty choroby alkoholowej, narkomanii i uzależnienia od innych środków psychoaktywnych
 14. Działalność na rzecz edukacji, oświaty i wychowania
 15. Upowszechnianie kultury i sztuki
 16. Współdziałanie z organizacjami i instytucjami rządowymi w zakresie niesienia pomocy rodzinom w sytuacjach kryzysowych
 17. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 18. Realizacja celów ujętych w powyższych punktach z uwzględnieniem działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
OPP:
OPP
Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Zdrowie