“SERCE MACZEK” – Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 11 w Sosnowcu

Nazwa:
“SERCE MACZEK” – Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 11 w Sosnowcu
Status organizacji:
w likwidacji
KRS:
0000462793
Numer ewidencyjny:
291
Ulica:
Skwerowa 21
Kod pocztowy:
41-217
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Dorota Szewczyk
Cele organizacji:
 • prowadzenie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • prowadzenie pozaszkolnych form edukacyjno-kulturalnych
 • nauka języków obcych
 • inne pozaszkolne formy edukacji
 • wspieranie edukacji
 • inne działania mające na celu pomoc szkole, podopiecznym przedszkola, uczniom, pracownikom szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych
 • działalność w zakresie kultury
 • działalność rozrywkowa, rekreacyjna i turystyczna
 • wydawanie książek, czasopism, innych periodyków oraz innych publikacji
 • promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • promowanie i realizacja przedsięwzięć na rzecz podopiecznych przedszkola, dzieci i młodzieży szkolnej, absolwentów szkoły oraz pracowników szkoły
 • promowanie i realizacja przedsięwzięć na rzecz podopiecznych przedszkola, dzieci, młodzieży szkolnej, absolwentów oraz pracowników szkoły znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz osób niepełnosprawnych
 • integracja lokalnego środowiska, zwłaszcza dzielnicy Maczki
 • wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym
 • inicjowanie, wspieranie i pomoc w realizowanych przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych
 • działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji i edukacji, w tym także edukacji europejskiej
 • wspieranie uzdolnionych podopiecznych przedszkola oraz uczniów w zdobywaniu wykształcenia i ich wszechstronnym rozwoju
 • pomoc w realizacji wszelkich inicjatyw mających na celu rozwój kreatywności
 • promowanie wszelkich przedsięwzięć służących rozwojowi oświaty i upowszechnieniu kultury
 • promowanie wszelkich przedsięwzięć na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 • współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi i oświatowymi oraz organizacjami społecznymi, młodzieżowymi i gospodarczymi w zakresie dotyczącym celów stowarzyszenia
 • promowanie i popieranie przedsięwzięć przyczyniających się do podniesienia jakości edukacji
 • upowszechnianie sportu
 • promocja zdrowia
 • wspieranie rozwoju podopiecznych przedszkola oraz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych: wybitnie uzdolnionych, mających problemy z nauką oraz niepełnosprawnych
 • propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej i międzynarodowej
 • wspomaganie rozwoju gminy poprzez kształtowanie polityki oświatowej
 • wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli
 • rozwój gminy poprzez uczestnictwo w programach finansowanych ze źródeł zewnętrznych, a w szczególności ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.