ROLKI SIELEC… i jest fajnie

Nazwa:
ROLKI SIELEC… i jest fajnie
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
SZ-33
Ulica:
Plac Kosciuszki 5
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Fax:
skrytka pocztowa nr 67
Osoba reprezentująca:
Anna Philip
Cele organizacji:

Cele stowarzyszenia to realizowanie działań w zakresie:

A pomocy społecznej

B działaności na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

C działaności charytatywnej

D podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej

E działaności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

F ochrony i promocji zdrowia

G działaności na rzecz osób niepełnosprawnych

H promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy oraz zagrożonych utratą pracy

I działaności na rzecz równości kobiet i mężczyzn

J działaności na rzecz osób w wieku emerytalnym

K działaności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój przedsiębiorczności

L działalności wspomagającej rozwój techniki wynalzczości i innowacyjności

M działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

N nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

O działaności na rzecz dzieci i młodzieży

P kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Q wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

R ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

S turystyki i krajoznawstwa

T porządku i bezpieczeństwa publicznego

U obronności państwa i działaności sił zbrojnych RP

V upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich

W udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

X ratownictwa i ochrony ludności

Y pomocy ofiar katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą

Z upowszechniania i ochrony praw konsumentów

AA działności na rzecz integracji europejskiej

BB promocji i organizacji wolontariatu

CC pomocy Polonii i Polakom zagranicą

DD działalności na rzecz komabatantów i osób represjonowanych

EE promocji RP zagranicą

FF działalności na rzecz rodizny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

GG przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

HH działaności na rzecz organizacji pozarządowych

 

Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Edukacja, Kultura i sztuka, Zdrowie, Pomoc społeczna, Środowisko, Sport, Religia, Turystyka, Historia, Demokracja, Społeczeństwo, Rynek pracy, Przedsiębiorczość, Rozwój człowieka, Prawa człowieka