PREKURSOR

Nazwa:
PREKURSOR
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
SZ-56
Ulica:
Konstytucji 51/2
Kod pocztowy:
41-208
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Reprezentant – Pani Jadwiga Irzyk
Cele organizacji:

1. pomoc społeczna;

2. wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej;

3. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej;

4. Działalność charytatywna;

5. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, integracji cudzoziemców, równych praw kobiet i mężczyzn;

6. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego;

7. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Edukacja, Społeczeństwo, Rozwój człowieka, Prawa człowieka, Kultura i sztuka, Zdrowie, Pomoc społeczna, Środowisko, Sport, Turystyka