POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW- Oddział Dąbrowa Górnicza Koło Sosnowiec

Nazwa:
POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW- Oddział Dąbrowa Górnicza Koło Sosnowiec
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000037573
Numer ewidencyjny:
TJO.308
Ulica:
Plac Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
884 993 007
Strona internetowa:
Osoba reprezentująca:
Anetta Serafińska
Cele organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest:
1) działanie na rzecz poprawy sytuacji prawnej, ekonomicznej i zdrowotnej osób chorych na choroby cywilizacyjne, przewlekłe, w tym cukrzycą;
2) inspirowanie zmian w systemie prawnym, mających na celu ułatwienie
chorym dostępu do leczenia i rehabilitacji;
3) działanie na rzecz promocji zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom;
4) reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia i osób chorych na
choroby cywilizacyjne, przewlekłe, w tym cukrzycą wobec władz państwowych i samorządowych;
5) wspieranie rozwoju edukacji diabetologicznej wśród chorych, osób
zagrożonych cukrzycą, jak i całego społeczeństwa;
6) wspieranie prowadzenia badań oraz prac rozwojowych w zakresie diabetologii i o tematyce powiązanej;
7) udzielanie różnorodnej pomocy, w tym pomocy społecznej diabetykom
i rodzicom nieletnich diabetyków;
8) działanie na rzecz integracji środowiska diabetyków;
9) działanie na rzecz:
– osób wskazanych art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004
r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz.U.2018.1265 t.j. z dnia 2018.06.29);
– osób wskazanych w art. 1 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 7 ustawy z dnia 13
czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U.2019.217 t.j. z dnia
2019.02.05);
– niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 t.j. z dnia 2018.03.12);
– innych osób społecznie wykluczonych a niewskazanych powyżej;
– pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
– wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
– integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
– działalności charytatywnej;
– podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
– mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
– ochrony i promocji zdrowia;
– promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających
bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
– równych praw kobiet i mężczyzn;
– osób w wieku emerytalnym;
– działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości;
– działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań
technicznych w praktyce gospodarczej;
– działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
– nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
– wypoczynku dzieci i młodzieży;
– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
– wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
– ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
– turystyki i krajoznawstwa;
– porządku i bezpieczeństwa publicznego;
– obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej;
– upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
– ratownictwa i ochrony ludności;
– pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
– upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
– integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
– promocji i organizacji wolontariatu;
– pomocy Polonii i Polakom za granicą;
– działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
– promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
– rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka;
– przeciwdziałania uzależnieniom, w tym problemom alkoholowym
i patologiom społecznym;
– organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w ustępie 1 powyżej;
10) działanie na rzecz integracji różnych grup społecznych i wiekowych
poprzez popularyzacja kultury fizycznej, popieranie inicjatyw społecznych w zakresie sportu, kultury, turystyki i rekreacji;
11) działanie na rzecz osób w trudnej sytuacji materialnej, ubogich, pozostających bez środków do życia;
12) promowanie profilaktyki i promocja zdrowia;
13) działanie na rzecz ochrony zdrowia środowiskowego;
14) walka z nadwagą i otyłścią;
15) występowanie w interesie społecznym jako strona postępowania administracyjnego (kpa) dotyczącego chorych na cukrzycę, członków ich rodzin oraz społeczeństwa;
16) ochrona praw pacjenta

Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Zdrowie, Pomoc społeczna, Społeczeństwo