Ogólnopolskie Stowarzyszenie Aktywnych

Nazwa:
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Aktywnych
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000452550
Numer ewidencyjny:
298
Ulica:
pl. Kościuszki 1/18
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Małgorzata Myl
Cele organizacji:
 • wspomaganie rozwoju zainteresowań oraz budowanie kreatywności wśród młodych ludzi
 • budowanie i pogłębianie dialogu międzykulturowego oraz tolerancji, w tym kształtowanie i promocja postaw otwartych i tolerancyjnych, idei społeczeństwa obywatelskiego oraz czynnej i twórczej postawy wobec kultury
 • rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym w szczególności działania związane z organizowaniem płaszczyzny dla funkcjonowania edukacji nieformalnej i aktywnego uczestnictwa
 • działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, rozwijania sportu, turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, związana z wyrównywaniem szans edukacyjnych i przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu, patologiom i innym zagrożeniom cywilizacyjnym
 • wspieranie osób oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • organizowanie pomocy w przystosowaniu osób zagrożonych wykluczeniem do życia w społeczeństwie oraz integracja z nim
 • zwiększanie udziału osób wykluczonych społecznie w życiu społecznym i publicznym
 • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie różnych form rehabilitacji społecznej i zawodowej, niezbędnej do pełnego włączania osób niepełnosprawnych w życie zawodowe i społeczne
 • działanie na rzecz środowiska naturalnego i ochrony przyrody
 • pielęgnowanie polskości, dziedzictwa kulturowego, tradycji oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • promowanie i wspieranie nowych idei oraz form kreacji i ekspresji artystyczno-kulturalnej
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich
 • promowanie idei wolontariatu
 • działalność wspomagająca organizacje pozarządowe i organizacje pożytku publicznego.