Ochotnicza Straż Pożarna w Sosnowcu Porąbce

Ochotnicza Straż Pożarna w Sosnowcu Porąbce
Nazwa:
Ochotnicza Straż Pożarna w Sosnowcu Porąbce
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000603086
Numer ewidencyjny:
347
Ulica:
Plac Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
600344235
Fax:
skrytka pocztowa nr 27
Osoba reprezentująca:
Szczypiorski Jacek
Cele organizacji:
  • Promowanie działalności mającej na celu zapobieganie pożarą oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami
  • udział w akcjach ratowniczych przprowadzanych w czasie pożarów i zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
  • informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
  • działanie na rzecz ekologii i ochrony środowiska.
  • zapobieganie agresji oraz przemocy fizycznej i psychicznej wśród młodzieży oraz wszelkim formom przemocy w rodzinie.
  • współpraca ze wszystkimi instytucjami i organizacjami o podobnych celach poprzez wymianę doświadczeń, popieranie ich działalności i współne przesięwzięcia w zakresie niesienia pomocy oraz realizacji innych zadań określonych w niniejszym statucie.
  • rozwijanie wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej i rozrywkowej.
  • propagowanie działalności ratowniczej.
  • prowadzenie działalności szkoleniowej.
  • nabywanie sprzętu i wyposażenia dla służb ratowniczych.
Sekcje sportowe:
Ratownictwo
Typ działalności:
Pomoc społeczna