Koło Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

Nazwa:
Koło Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
TJO.39
Ulica:
3 Maja 33
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Maciej Ornowski
Cele organizacji:
 • rozwijanie wiedzy oraz podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych lekarzy i innych członków Towarzystwa,
 • dbałość o właściwe warunki do wykonywania zawodu lekarz,
 • kształtowanie postaw społecznych i etycznych członków,
 • krzewienie i rozwijanie zasad deontologii lekarskiej i dbałość o ich przestrzeganie,
 • prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej na rzecz lekarzy, którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
 • pomoc społeczna na rzecz rodzin lekarzy i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 • organizacja opieki nad lekarzami emerytami i lekarzami rencistami,
 • sprawowanie opieki nad domami spokojnej starości, opieki społecznej itp., w których przebywają lekarze ,
 • organizacja opieki nad lekarzami inwalidami wojskowymi i wojennymi,
 • opieka i pomoc społeczna na rzecz absolwentów studiów medycznych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 • wspieranie lekarzy niepełnosprawnych poprzez organizację rehabilitacji,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa lekarzy bezrobotnych lub zagrożonych zwolnieniami z pracy,
 • organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży rodzin lekarskich znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 • upowszechnianie kultury fizycznej wśród lekarzy,
 • rozwijanie kontaktów i współpracy z lekarzami innych krajów,
 • działanie na rzecz integracji europejskiej lekarzy i lekarzy dentystów,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • działalność wspomagająca szkolenia i czynności informacyjne w w/w zakresie wspierające organizacje pozarządowe,
 • zbieranie informacji i utrzymywanie kontaktów z instytucjami i osobami prawnie zainteresowanymi tą problematyką,
 • inne zadania należące do sfery zadań publicznych, mające na celu zaspokajanie potrzeb społecznych lekarzy