INNOVATIVE

Nazwa:
INNOVATIVE
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0001016128
Numer ewidencyjny:
124/F
Ulica:
1 Maja 34/37
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Strona internetowa:
Osoba reprezentująca:
Kacper Cecuda
Cele organizacji:

1. INICJOWANIE I WSPIERANIE NOWATORSKICH ROZWIĄZAŃ W RÓŻNORODNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA SPOŁECZNEGO, A W SZCZEGÓLNOŚCI ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH ORAZ DYPLOMACJI GOSPODARCZEJ;
2. POPRAWA JAKOŚCI I EFEKTYWNOŚCI W PROWADZENIU DYPLOMACJI GOSPODARCZEJ I
PROWADZENIU BADAŃ UKIERUNKOWANYCH NA ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY;
3. PROWADZENIE KURSÓW, SZKOLEŃ I WARSZTATÓW ZAWODOWYCH PRZYUCZAJĄCYCH DO
OKREŚLONEJ PRACY LUB DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, TAKŻE Z WYKORZYSTANIEM
NOWOCZESNYCH METOD I TECHNIK AUDIOWIZUALNYCH;
4. ZROZUMIENIE ODRĘBNYCH KULTUR BIZNESOWYCH. POMOC W PROWADZENIU NEGOCJACJI BIZNESOWYCH PRZEZ POLSKICH I ZAGRANICZNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW, CO PRZYCZYNI SIĘ DO INTERNACJONALIZACJI POLSKIEGO BIZNESU;
5. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA MAJĄCA NA CELU ZWIĘKSZENIE POZIOMU WIEDZY U MŁODZIEŻY I STUDENTÓW W ZAKRESIE MOŻLIWEGO ROZWOJU KARIERY ORAZ WYKSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO;
6. ROZWIJANIE I UMACNIANIE POSTAW NASTAWIONYCH NA AKTYWNE WSPÓŁDZIAŁANIE W
ROZWOJU SEKTORA IT;
7. TWORZENIE ORAZ REALIZACJA PROJEKTÓW UNIJNYCH NASTAWIONYCH NA KOOPERACJĘ ORAZ EDUKACJĘ MŁODZIEŻY, BUDOWANIE RELACJI Z INNYMI METROPOLIAMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA TERENIE UE ORAZ NAWIĄZYWANIE WSPÓŁPRACY ZE ŚWIATOWYMI FIRMAMI;
8. ZAPEWNIENIE WARUNKÓW PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH;
9. KRZEWIENIE WŚRÓD SPOŁECZEŃSTWA WIEDZY I KULTURY EKOLOGICZNEJ;
10. DZIAŁANIE NA RZECZ ŚRODOWISK WYKLUCZONYCH, OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH;
11. WSPIERANIE NOWOCZESNYCH POSTAW OBYWATELSKICH;
12. DZIAŁANIA NA RZECZ PODNOSZENIA ŚWIADOMOŚCI NT. ZAGROŻEŃ I OCHRONY ŚRODOWISKA;
13. PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ;
14. INICJOWANIE DZIAŁAŃ LUB WSPÓŁDZIAŁANIE W PRZEDSIĘWZIĘCIACH PRZYCZYNIAJĄCYCH SIĘ DO WSPÓŁPRACY INSTYTUCJI PUBLICZNYCH LUB ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z INWESTORAMI I PRZEDSIĘBIORCAMI;
15. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI, KTÓRYCH CELAMI STATUTOWYMI JEST: DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, NAUKOWO-TECHNICZNA, POMOC PRZEDSIĘBIORCOM, POPRAWA SYTUACJI MEDYCZNEJ, EDUKACJA MŁODZIEŻY;
16. WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDAMI LOKALNYMI A TYM SAMYM WSPIERANIE W ICH ROZWOJU
SPOŁECZNOEDUKACYJNYM ORAZ POMOC W NAWIĄZYWANIU RELACJI Z SAMORZĄDAMI
ZAGRANICZNYMI (MIASTA, REGIONY PARTNERSKIE);
17. POMOC W SZEROKO ROZUMIANEJ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ;
18. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ TWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRACY W REGIONIE;
19. DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA, NAUKOWO – TECHNICZNA, NAUKOWA, SZKOLENIOWA, DORADCZA, KULTURALNA;
20. INICJOWANIE DZIAŁAŃ LUB WSPÓŁDZIAŁANIE W PRZEDSIĘWZIĘCIACH MAJĄCYCH NA CELU POPULARYZACJĘ WIEDZY Z ZAKRESU INFORMATYKI ORAZ WAŻNYCH ZAGADNIEŃ PRAWNYCH, GOSPODARCZYCH I SPOŁECZNYCH.
21. WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Rozwój człowieka