Fundacja Zamek Chobienia

Nazwa:
Fundacja Zamek Chobienia
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000639339
Numer ewidencyjny:
69/F
Ulica:
Stawowa 4/79
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Szykuła Krystyna
Cele organizacji:

1. OPIEKA NAD OBIEKTAMI ZABYTKOWYMI: ZAMEK W CHOBIENI, WOJ. DOLONOSLASKIE, GMINA

RUDNA ORAZ NAD INNYMI OBIEKTAMI ZABYTKOWYMI, POLEGAJACA W SZCZEGÓLNOSCI NA:

A) OCHRONIE, KONSERWACJI I REWOLARYZACJI OBIEKTÓW;

B) WSPIERANIU DZIAŁANOSCI NAUKOWEJ I BADAWCZEJ ZWIAZANEJ Z HISTORIA W/W OBIEKTÓW

NA SZEROKIM TLE KULTUROWYM DOLNEGO SLASKA;

C) POGŁEBIANIU I POPULARYZACJI WIEDZY O HISTORII OBIEKTÓW, OKOLICY, MIEJSCOWEJ

LUDNOSCI, JEJ TRADYCJACH, KULTURZE, OBYCZAJACH.

2.PODEJMOWANIE DZIAŁAN EDUKACYJNYCH Z ZAKRESU OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO.

3. PODEJMOWANIE DZIAŁAN NA RZECZ STWORZENIA MUZEUM UWZGLEDNIAJACEGO HISTORIE

REGIONU, W KTÓRYM ZLOKALIZOWANY JEST ZAMEK CHOBIENIA, GROMADZENIE I UDOSTEPNIENIE

ZBIORÓW KULTURY MATERIALNEJ I DUCHOWEJ.

4.ZWIEKSZENIE ATRAKCYNOSCI GMIN I POWIATÓW W POLSCE POD WZGLEDEM TURYSTYCZNYM.

5. UPOWSZECHNIANIE IDEI OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSRÓD DECYDENTÓW

SAMORZADOWYCH ORAZ PROWADZENIE DZIAŁAN PROMOCYJNYCH I EDUKACYJNYCH W TYM

ZAKRESIE.

6.LIKWIDOWANIE BARIER W DOSTEPIE DO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W TYM SZCZEGÓLNIE

TYCH NA KTÓRE NAPOTYKAJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE.

7. PROMOCJA ELEKTRONICZNYCH FORM DOSTEPU DO ZASOBÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO.

8.DZIAŁANOSC NA RZECZ ORGANIZACJI, KTÓRYCH CELAMI STATUTOWYMI JEST: DZIAŁANOSC

NAUKOWA, NAUKOWO-TECHNICZNA, OSWIATOWA, KULTURALNA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I

SPORTU, OCHRONY SRODOWISKA, DOBROCZYNNOSCI, OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA, POMOCY

SPOŁECZNEJ, REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ INWALIDÓW.

9. DZIAŁANOSC NA RZECZ KULTURY I OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI.

10.POMOC SPOŁECZNA W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJUI ZYCIOWEJ

ORAZ WYRÓWNYWANIA SANS TYCH RODZIN I OSÓB.

11. DZIAŁANOSC CHARYTATYWNA.

12. DZIAŁANOSC NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

13.DZIAŁANOSC WSPOMAGAJACA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOSCI LOKALNYCH.

14. DZIAŁANOSC NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEZY W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEZY.

15.DZIAŁNOSC W ZAKRESIE TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA.

DALSZE CELE W STATUCIE FUNDACJI

OPP:
OPP
Typ działalności:
Kultura i sztuka, Historia