FUNDACJA WYRÓWNYWANIA SZANS NADZIEJA

Nazwa:
FUNDACJA WYRÓWNYWANIA SZANS NADZIEJA
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000351938
Numer ewidencyjny:
66/F
Ulica:
Plac Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
Sosnowiec
Fax:
skrytka pocztowa nr 94
Osoba reprezentująca:
JAROSŁAW PUT
Cele organizacji:

CELEM FUNDACJI JEST:
1) PODEJMOWANIE I ROZWIJANIE INICJATYW EDUKACYJNYCH, OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH,
KULTURALNYCH, OPIEKUŃCZYCH ORAZ DOTYCZĄCYCH KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU ORAZ
REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, POLEGAJĄCYCH NA:A) ROZWIJANIU I ORGANIZACJI
POWSZECHNEJ KULTURY FIZYCZNEJ,SPORTU, REHABILITACJI, TURYSTYKI I CZYNNEGO
WYPOCZYNKU W ŚRODOWISKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I DZIECI Z OŚRODKÓW SZKOLNO
WYCHOWAWCZYCH,
B) UMOŻLIWIENIU NIEPEŁNOSPRAWNYM WYKORZYSTYWANIA MAJĄTKU FUNDACJI NA ZASADACH
PREFERENCYJNYCH W STOSUNKU DO ZASAD, DOTYCZĄCYCH POZOSTAŁYCH OSÓB,
C)INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
D)PROMOCJI ZDOLNOŚCI ADAPTACYJNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
E)AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
F)BUDOWIE OTWARTEGO, OPARTEGO NA WIEDZY SPOŁECZEŃSTWA POPRZEZ ZAPEWNIENIE
WARUNKÓW DO ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W DRODZE KSZTAŁCENIA, SZKOLENIA I PRACY W
ŚRODOWISKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ,
G)WSPIERANIU DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W CELU
OGRANICZENIA DYSKRYMINACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ,
H)DĄŻENIU DO POPRAWY POZIOMU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO I MOŻLIWOŚCI
ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH .
2) ROZWÓJ RACJONALIZACYJNYCH MODELI POLITYKI SPOŁECZNEJ I EDUKACJI.
3) WPROWADZANIE INNOWACYJNYCH I NOWATORSKICH SYSTEMÓW WSPARCIA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ŚWIADCZENIE USŁUG PORADNICZYCH, OGÓLNYCH I SPECJALISTYCZNYCH.
4)WPROWADZANIE W ŻYCIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH, USPRAWNIAJĄCYCH W
SPOSÓB KOMPLEKSOWY SYTUACJĘ ŻYCIOWĄ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN.
5)ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE JEDNOSTEK, ŚWIADCZĄCYCH PROFESJONALNE USŁUGI
ASYSTENCKIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
6)GROMADZENIE I DYSTRYBUCJA INFORMACJI I DANYCH NA TEMAT WSPARCIA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH USŁUGĄ ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ.

 

Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Edukacja, Zdrowie, Społeczeństwo