Fundacja Virtual Dream

Nazwa:
Fundacja Virtual Dream
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000659219
Numer ewidencyjny:
76/F
Ulica:
1 Maja 74/37
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Piotr Łój
Cele organizacji:

CELEM FUNDACJI JEST DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NIESIENIA POMOCY DLA OSÓB NAJBARDZIEJ
POTRZEBUJĄCYCH, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ, ZDROWOTNEJ I
MATERIALNEJ W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ:
1) DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU I PROMOWANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W CELU
WSPIERANIA REHABILITACJI OSÓB CHORYCH I POTRZEBUJĄCYCH
2) WSPIERANIE I ORGANIZOWANIE DZIAŁAŃ TERAPEUTYCZNYCH ZA POMOCĄ NOWOCZESNYCH
TECHNOLOGII DLA OSÓB CHORYCH I POTRZEBUJĄCYCH, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI
CIERPIĄCYCH NA CHOROBY NOWOTWOROWE ORAZ OSÓB UZALEŻNIONYCH
3) KREOWANIE, POSZUKIWANIE, WSPIERANIE I ROZWIJANIE POMYSŁÓW WYKORZYSTUJĄCYCH
NOWE TECHNOLOGIE W CELACH PRZYWRÓCENIA RÓWNOWAGI SPOŁECZNEJ, EKOLOGICZNEJ I
ZDROWOTNEJ
4)KREOWANIE I WSPIERANIE INICJATYW DBAJĄCYCH O WŁAŚCIWE I BEZPIECZNE WYKORZYSTANIE
NOWYCH TECHNOLOGII
5) KREOWANIE I WSPIERANIE INICJATYW WYKORZYSTUJĄCYCH NOWE TECHNOLOGIE W CELACH
WARTOŚCIOWYCH SPOŁECZNIE, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI PODCZAS SESJI TERAPEUTYCZNYCH
ORAZ W CELACH EDUKACYJNYCH
6) MOTYWOWANIE, WSPIERANIE, PRZYNOSZENIE ULGI SPOŁECZNOŚCI ORAZ JEDNOSTKOM
POTRZEBUJĄCYM, W MOMENTACH KRYZYSU ŻYCIOWEGO, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI ZA POMOCĄ
NOWYCH TECHNOLOGII
7) BUDZENIE EMPATII W CELU ZMOTYWOWANIA DO POMOCY I PRZYWRÓCENIA RÓWNOWAGI
SPOŁECZNEJ I ZDROWOTNEJ
8) PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA
9) PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU
10)DZIAŁANOŚĆ SŁUŻĄCĄ WZMOCNIENIU ŻYCIA RODZINNEGO, W TYM DZIAŁALNOŚĆ
DOBROCZYNNA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH I OSÓB PRAWNYCH PRZECIWDZIAŁAJĄCĄ
ZACHOWANIOM PATOLOGICZNYM
11) KSZTAŁTOWANIE SPOŁECZNEJ WRAŻLIWOŚCI NA LOS LUDZI POTRZEBUJĄCYCH I SZUKAJĄCYCH
WSPARCIA W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ
12) WSPIERANIE RÓŻNORODNYCH FORM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ
DALSZE CELE W STATUCIE FUNDACJI

Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Zdrowie, Pomoc społeczna