Fundacja “TY I JA” oddział w Sosnowcu- w likwidacji

Nazwa:
Fundacja “TY I JA” oddział w Sosnowcu- w likwidacji
Status organizacji:
w likwidacji
KRS:
0000462873
Numer ewidencyjny:
TJO.305
Ulica:
Plac Tadeusza Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
884 993 007
Osoba reprezentująca:
Anetta Serafińska
Cele organizacji:

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności publicznej i społecznie użytecznej w obszarze edukacji, kultury, pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej inwalidów, działalności dobroczynnej, naukowej i sportowej.
Fundacja została powołana w celach:
– niesienia pomocy dzieciom chorym i niepełnosprawnym
– niesienia pomocy dzieciom z rodzin patologicznych,
– udzielanie pomocy domom dziecka
– udzielanie pomocy finansowej dzieciom szczególnie uzdolnionym znajdujących się w
trudnej sytuacji materialnej
– udzielanie pomocy placówkom i świetlicom, które pomagają i wspierają dzieci z ubogich i patologicznych rodzin
– pomoc osobom wykluczonym społecznie w tym prowadzenie programów ich aktywizacji społecznej i zawodowej
– popularyzacja programów mających na celu polepszenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
– prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w tym zapobieganie dyskryminacji osób niepełnosprawnych
– przeciwdziałanie uzależnieniom, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży