Fundacja “Sfinks” -Z Pasją Do Dzieci – PRZENIESIONO DO MIASTA MYSŁOWICE

Nazwa:
Fundacja “Sfinks” -Z Pasją Do Dzieci – PRZENIESIONO DO MIASTA MYSŁOWICE
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000546838
Numer ewidencyjny:
52/F
Ulica:
Wojska Polskiego
Kod pocztowy:
41-208
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Dorota Juszczak
Cele organizacji:
 •  pomoc wychowankom z placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, w szczególności dzieciom i młodzieży,
 • wspieranie osób i rodzin wymagających szczególnej opieki i pomocy, w tym przeciwdziałanie wykluczaniu społecznemu (izolacji społecznej),
 • wspierania rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności w zakresie wychowania dzieci i młodzieży, kształcenia oraz kształtowania osobowości i pozytywnych postaw obywateli w społeczeństwie,
 • wsparcie materialne szkół, bibliotek, przedszkoli, żłobków, domów dziecka i placówek wychowawczo-opiekuńczych,
 • wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • organizowanie wypoczynku i rekreacji dla dzieci i młodzieży,
 • pomoc osobom niepełnosprawnym, w szczególności rehabilitacja zawodowa i społeczna inwalidów,
 •  promocja i organizacja wolontariatu,
 • ochrona zdrowia,
 • organizowanie pomocy społecznej, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • działalność na rzecz ochrony środowiska,
 • wspieranie inicjatyw społecznych,
 • kultura fizyczna i sport, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,