Fundacja Rób Dobro

Nazwa:
Fundacja Rób Dobro
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000617496
Numer ewidencyjny:
64/F
Ulica:
Plac Tadeusza Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
Sosnowiec
Fax:
skrytka pocztowa nr 12
Osoba reprezentująca:
Ewa Chróścicka
Cele organizacji:

Głównym celem fundacji jest tworzenie, realizowanie i wspieranie inicjatyw służących dokonywaniu dobrych zmian w życiu osób i zwierząt w trudnej sytuacji, a także zmianie świadomości społecznej służącej szerzeniu działania dobra

Cele szczegółowe:

 • Pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 • Pomoc zwierzętom bezdomnym,skrzywdzonym, potrzebującym -domowym, gospodarczym i zyjacym dziko-ze szczególnym uwzględnieniem kotów-w projektach pod wspólna nazwa “polcia sytuli”;
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • Działalność na rzecz osób w wieku Emerytalnym;
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot społeczności lokalnych;
 • Działalność charytatywna;
 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • Ochrona i promocja zdrowia;
 • Działalność w zakresie edukacji i wychowania dzieci i młodzieży;
 • Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym propagowanie i wspieranie twórców rękodzieła, rzemieślników oraz wszelkiej działalności kulturalnej i artystycznej, ochrona i opieka nad dobrami kultury i zabytkami w tym parkami;
 • Działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 • Działalność na rzecz ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego w tym bezpieczeństwo pieszych;
 • Promocja i organizacja wolontariatu;
 • Propagowanie zdrowego trybu życia i ekologicznych postaw;
 • Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.