Fundacja PRO FEMINA

Nazwa:
Fundacja PRO FEMINA
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000499641
Numer ewidencyjny:
44/F
Ulica:
Okólna 2
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Bogdan Waksmański
Cele organizacji:

Fundacja została powołana w celu prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia oraz ratowania życia, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym oraz udzielania pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej w zakresie zapewnienia opieki medycznej i profilaktyki zdrowotnej, w szczególności:

  • Wspierania rozwoju profilaktyki, lecznictwa i rehabilitacji medycznej oraz kształtowania postaw prozdrowotnych,
  • Niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi, trudno uleczalnymi schorzeniami,
  • Niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne,
  • Niesienie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
  • Wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na bariery powodowane schorzeniami czy stopniem niepełnosprawności bądź niedostatek środków finansowych,
  • Udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym, udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym, w zakresie profilaktyki o ochrony zdrowia
  • Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej,
  • Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp z powodu chorób schorzeń i niepełnosprawności
  • Niesienie pomocy osobom biednym i instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym związanym z ochroną i profilaktyką zdrowia, będącym w trudnej sytuacji materialnej,
  • Niesienie pomocy finansowej i rzeczowej dla ofiar wypadków, katastrof, kataklizmów oraz klęsk żywiołowych.