Fundacja “PONAD HORYZONT”

Nazwa:
Fundacja “PONAD HORYZONT”
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000889579
Numer ewidencyjny:
105/F
Ulica:
Wojska Polskiego 8/14
Kod pocztowy:
41-219
Miasto:
SOSNOWIEC
Osoba reprezentująca:
Danuta Izdebska-Walczak
Cele organizacji:

DO CELÓW STATUTOWYCH FUNDACJI NALEŻY DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ I W ZAKRESIE:
1. POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM CZYNNYM ZAWODOWO W TRUDNEJ LUB NAGŁEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, OSÓB CHORYCH I OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM;
2. DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ICH OPIEKUNÓW ORAZ ICH INTEGRACJI SPOŁECZNEJ;
3. POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB PRACUJĄCYCH, CHORYCH, OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM, OSÓB NIESAMODZIELNYCH I ZALEŻNYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ORGANIZOWANIE OPIEKI NAD WSKAZANYMI OSOBAMI;
4. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB PRACUJĄCYCH ORAZ W WIEKU EMERYTALNYM, ZALEŻNYCH I NIESAMODZIELNYCH;
5. POMOC OSOBOM UBOGIM I BEZROBOTNYM;
6. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH;
7. PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROZONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SYTUACJI ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH;
8. ORGANIZOWANIE I FINANSOWANIE TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH I REHABILITACJI ORAZ INNYCH FORM WSPARCIA EDUKACYJNEGO OSÓB CZYNNYCH ZAWODOWO ORAZ CZŁONKOM ICH RODZIN, NIEPEŁNOSPRAWNYCH, OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM I CHORYCH PRZEWLEKLE;
9. DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ;
10. OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA ORAZ ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA, ZE SZCZEGÓLNYM
UWZGLĘDNIENIEM ZDROWEGO ODŻYWIANIA, UPRAWIANIA SPORTU I RELAKSU;
11. EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA;
12. KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DZIAŁAŃ NA RZECZ ZWIĘKSZONEGO DOSTĘPU DO KULTURY I SZTUKI OSÓB CZYNNYCH ZAWODOWO, PRZEWLEKLE CHORYCH I OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM;
13. WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ROZWOJU SPORTU WŚRÓD OSÓB CZYNNYCH ZAWODOWO ORAZ W WIEKU EMERYTALNYM;
14. TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA ORAZ WYPOCZYNKU OSÓB PRACUJĄCYCH, DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM;
15. PROMOCJI I ORGANIZACJI WOLONTARIATU DZIAŁAJĄCEGO NA RZECZ OSÓB PRACUJĄCYCH ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN, PRZEWLEKLE CHORYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM;
16. DZIAŁANIA NA RZECZ EKOLOGII, BIORÓŻNORODNOŚCI I OCHRONY ORAZ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO, W TYM PROMOCJA EKOLOGII, BIORÓŻNORODNOŚCI I OCHRONY ORAZ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB OSÓB CZYNNYCH ZAWODOWO, CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH;
17. UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD
OBYWATELSKICH, A TAKŻE DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DEMOKRACJI;
18. POMOC DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH ZARAŻENIEM WIRUSEM SARS-COV-2 ORAZ POMOC W
ZAOPATRYWANIU W ŚRODKI MEDYCZNE DLA PERSONELU MEDYCZNEGO;
19. DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ INNYCH PODMIOTÓW
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU, W ZAKRESIE OKREŚLONYM W PKT 1-18.

Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Edukacja, Kultura i sztuka, Zdrowie, Pomoc społeczna, Środowisko, Sport, Turystyka, Rynek pracy, Prawa człowieka