Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Matnia

Nazwa:
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Matnia
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000877273
Numer ewidencyjny:
107/F
Ulica:
Żytnia 13
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
SOSNOWIEC
Osoba reprezentująca:
Elżbieta Szulc
Cele organizacji:

Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie:

 1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 2. Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,
 3. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 4. Działalności charytatywnej,
 5. Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej,
 6. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 7. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 8. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 9. Wspierania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 10. Upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
 11. Promocji i organizacji wolontariatu,
 12. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 13. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, w zakresie określonym w pkt 1-13 powyżej.
Typ działalności:
Edukacja, Zdrowie, Pomoc społeczna