Fundacja Pomocy Obywatelskiej Promyk Nadziei – PRZENIESIONO DO DĄBROWY GÓRNICZEJ

Nazwa:
Fundacja Pomocy Obywatelskiej Promyk Nadziei – PRZENIESIONO DO DĄBROWY GÓRNICZEJ
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000580622
Numer ewidencyjny:
55/F
Ulica:
Plac Tadeusza Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Sławomir Kwiecień
Cele organizacji:

Fundacja jest organizacją pozarządową,której celem jest prowadzenie działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. dz.u.2010r. Nr 234,poz.1536 ze zm.).koncentrującej się wokół aktywizacji zawodowej oraz promocji samozatrudnienia,a także pomocy osobom pozostającym bez pracy i ich rodzinom ,a w szczególności:

 •  działalność charytatywna
 • dzialalność promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożoncych zwolnieniem z pracy.
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • dzialalność wspomagająca rozwój techniki,wyznalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • pomoc w realizacji innowacyjnych przedsięwzięć,
 • działalność edukacyjna,naukowo-oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu w zakaresie działań związanych z różnymi branżami,prowadzeniem działalności gospodarczej,zarządzaniem i rozwojem wszelkiego rodzaju projektów,działania badawcze,informacyjne i wydawnicze mające na celu wspieranie zdobywania i rozpowszechniania wiedzy na temat przedsiębiorczości,prowadzenia działalności gospodarczej,projeków i ich zarządzania,
 • działalność edukacyjna rozwijająca świadomość obywatelską i prawną.
 • inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego,a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej,
 • propagowanie wykorzystania nowoczenych technologii w ogólnie pojetym poradnictwie obywatelskim,
 • popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.

Dalsze cele określone w par.6 statutu rubryka 4 – przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku