Fundacja Perspektywa – W Likwidacji

Nazwa:
Fundacja Perspektywa – W Likwidacji
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000436648
Numer ewidencyjny:
34/F
Ulica:
Adama Śliwki 27/30
Kod pocztowy:
41-208
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Tomasz Niedziela
Cele organizacji:
 • Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela , w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej,
 • Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim,
 • Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 • Ochrona wartości historycznych, kulturowych, urbanistycznych, przyrodniczych i krajobrazowych,
 • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • Wspieranie i rozwijanie turystyki i rekreacji,
 • Działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorczości, w szczególności mikro i małych przedsiębiorstw,
 • Udział w przedsięwzięciach stwarzających możliwości tworzenia nowych miejsc pracy,
 • Popieranie i inicjowanie działań zmierzających do urzeczywistnienia integracji europejskiej,
 • Organizowanie i wspieranie działań zmierzających do urzeczywistnienia integracji europejskiej
 • Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne podmiotu działające w zakresie działania fundacji,
 • Działania na rzecz ekologii, ochrony środowiska i zwierząt,
 • Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej, budowy, remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych, społeczno-kulturalnych,
 • Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich,
 • Informacja i doradztwo zawodowe,
 • Działania na rzecz integracji i rozwoju społeczeństwa mobilnego,
 • Wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
 • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 • Pobudzanie i zagospodarowanie aktywności osób starszych, integrowanie środowisk seniorów oraz tworzenie więzi międzypokoleniowych,
 • Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • Wspomaganie inicjatyw lokalnych mających na celu wykorzystywanie funduszy pomocowych Unii Europejskie oraz zagranicznych funduszy,
 • Budowa i rozwój systemu pozyskiwania funduszy pomocowych Unii Europejskiej i innych funduszy celowych,
 • Popularyzacja wiedzy o dostępności funduszy pomocowych Unii Europejskiej, a w szczególności funduszy w obszarze kapitału ludzkiego,
 • Wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania kapitałem ludzkim.
Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Społeczeństwo, Prawa człowieka