Fundacja KOINSPIRACJA.PL

Nazwa:
Fundacja KOINSPIRACJA.PL
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000892603
Numer ewidencyjny:
106/F
Ulica:
Plac Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
SOSNOWIEC
Fax:
skrytka pocztowa nr 114
Osoba reprezentująca:
Zbigniew Giurko
Cele organizacji:

Cel działania:

1. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZDROWIA
PSYCHICZNEGO,
2. POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW KATOWIC ORAZ SOSNOWCA I MIAST OŚCIENNYCH,
3. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKANCÓW KATOWIC ORAZ SOSNOWCA I MIAST OŚCIENNYCH,
4. DZIAŁALNOŚĆ PSYCHOEDUKACYJNA,
5. UPOWSZECHNIENIE I REALIZACJA KONCEPCJI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI,
6. POMOC OSOBOM SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYM, A W SZCZEGÓLNOŚCI MŁODZIEŻY I DZIECIOM,
7. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH,
8. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA,
9. PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU,
10. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RODZINY, MACIERZYŃSTWA, RODZICIELSTWA, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW DZIECKA,
11. PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM,
12. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB
ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW KATOWIC ORAZ SOSNOWCA I MIAST OŚCIENNYCH,
13. PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY,
14. ROZWÓJ I WSPIERANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I KULTURALNEJ,
15. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW KATOWIC ORAZ SOSNOWCA I MIAST OŚCIENNYCH,
16. PROMOCJA ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
17. WSPARCIE SZKÓŁ I INNYCH PLACÓWEK PEDAGOGICZNO-OŚWIATOWYCH,
18. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ INNYCH PODMIOTÓW
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZGODNA Z CELAMI FUNDACJI.

Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Edukacja, Zdrowie, Pomoc społeczna, Rozwój człowieka