Fundacja Integracji Społecznej Reditum

Nazwa:
Fundacja Integracji Społecznej Reditum
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000633300
Numer ewidencyjny:
68/F
Ulica:
Ostrogórska 19D/9
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
603 978 199
Strona internetowa:
Osoba reprezentująca:
Roman Jaworski
Cele organizacji:

Celem fundacji jest działanie na rzecz:

 • integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom z trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa
 • działalności charytatywnej
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (dz.u. z 2015r. poz. 618,788 i 905)
 • osób niepełnosprawnych
 • równych praw kobiet i mężczyzn
 • osób w wieku emerytalnym
 • wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości
 • rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
 • rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 • turystyki i krajoznawstwa
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
 • udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
 • promocji i organizacji wolontariatu
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 • na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, których cele statutowe sa zbieżne z celami fundacji
Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Edukacja, Zdrowie, Pomoc społeczna, Turystyka, Społeczeństwo, Prawa człowieka