Fundacja im. Brata Alberta – Warsztaty Terapii zajęciowej

Nazwa:
Fundacja im. Brata Alberta – Warsztaty Terapii zajęciowej
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000028246
Numer ewidencyjny:
TJO.306
Ulica:
Mikołajczyka 55
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
32 266 65 96
Strona internetowa:
Osoba reprezentująca:
Tomasz Ryrak
Cele organizacji:

Celem fundacji jest otaczanie opieką i świadczenie pomocy osobom niepełnosprawnym umysłowo i chorym psychicznie.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie i prowadzenie pomocy niestacjonarnej i stacjonarnej, w tym w szczególności schronisk, domów rodzinnych, środowiskowych domów samopomocy, mieszkań chronionych, hosteli oraz innych form domów stałego pobytu,
 • organizowanie i prowadzenie szkół integracyjnych na wszystkich poziomach kształcenia, placówek przedszkolnych, szkolno – wychowawczych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych zajęć pozaszkolnych oraz domów pobytu dziennego i wakacyjnego,
 • organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, zakładów pracy chronionej oraz innych form rehabilitacji i terapii zajęciowej i społecznej,
 • pomoc osobom niepełnosprawnym, w szczególności umysłowo i chorym psychicznie, ich rodzinom i bliskim,
 • działalności zmierzającej do akceptacji osób niepełnosprawnych i chorych psychicznie i ich integracji społecznej, w tym szczególności organizacja szkoleń, konferencji, sympozjów, festiwali, pielgrzymek i innych spotkań integracyjnych,
 • aktywizacja społeczna i zawodowa,
 • prowadzenie sprzedaży produktów i usług wytworzonych przez niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym,
 • działalność leczniczą i rehabilitacyjną,
 • działalność oświatową i edukacyjną,
 • działalność wydawniczą,
 • działalność promocyjną i informacyjną,
 • działalność sportową i kulturalną,
 • udzielanie wsparcia finansowego i pomocy społecznej,
 • działania w zakresie wsparcia infrastruktury osób niepełnosprawnych,
 • działanie na rzecz integracji europejskiej i współpracy z europejskimi instytucjami, partnerami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, poprzez realizację programów,
 • organizowanie straży i misji służących wzajemnej wymianie doświadczeń i informacji,
 • konsultacje, udzielanie informacji i doradztwo,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • udział i organizację wszelkiego rodzaju wypoczynku i imprez,
 • promowanie i propagowanie idei Fundacji z wykorzystaniem Internetu oraz innych środków masowego przekazu,
 • współpracę z innymi podmiotami, w tym w szczególności z administracją publiczną, podmiotami ekonomii społecznej, przedsiębiorcami i osobami fizycznymi,
 • tworzenie i działanie grup wsparcia,
 • zapewnienie opieki duszpasterskiej,
 • organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
OPP:
OPP
Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Zdrowie, Pomoc społeczna, Społeczeństwo