FUNDACJA FUTURE HERO

FUNDACJA FUTURE HERO
Nazwa:
FUNDACJA FUTURE HERO
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000824232
Numer ewidencyjny:
101/F
Ulica:
KLIMONTOWSKA 47 E/14
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
SOSNOWIEC
Telefon:
666 375 632
Osoba reprezentująca:
KORNELIA ZIELIŃSKA
Cele organizacji:

1. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE KOMPETENCJI MIĘKKICH NIEZBĘDNYCH NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU
PRACY
2. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POSZERZANIA ŚWIADOMOŚCI NT.WSPÓŁCZESNYCH KIERUNKÓW
ROZWOJU ZAWODOWEGO ORAZ ŚWIADOMOŚCI FINANSOWEJ
3. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ORGANIZACJI SPOTKAŃ ORAZ WYDARZEŃ, WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY ORAZ BUDOWANIA KONTAKTÓW (NP.
NETWORKING)
4. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I INTELIGENCJI
EMOCJONALNEJ
5. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI, OŚWIATY I
WYCHOWANIA
6. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA ORAZ WSPIERANIA ROZWOJU TALENTÓW DZIECI,
MŁODZIEŻY ORAZ DOROSŁYCH
7. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA
PRZYRODNICZEGO
8. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POSZERZANIA ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ SPOŁECZEŃSTWA
9. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROPAGOWANIA DOBROSTANU ZWIERZĄT ORAZ
ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU POSIADANIA ZWIERZĄT
10.DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ROZWOJU WRAŻLIWOŚCI I POSZERZANIA ŚWIADOMOŚCI RELACJI NA
LINII CZŁOWIEK-ZWIERZĘ ORAZ POSZERZANIA ŚWIADOMOŚCI KYNOLOGICZNEJ
11.DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA, PROPAGOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ
AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
12.DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ŚWIADOMEGO WYKORZYSTYWANIA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH
ORAZ NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
13.DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA
14.ZWIĘKSZANIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ, ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ
LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI
15.SZERZENIE IDEI PATRIOTYZMU, W TYM PATRIOTYZMU LOKALNEGO
16.POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM ORAZ OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI
ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB
17.UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ ZWIĘKSZENIE ŚWIADOMOŚCI PRAWNEJ
SPOŁECZEŃSTWA
18.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB
ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Edukacja, Kultura i sztuka, Zdrowie, Pomoc społeczna, Środowisko, Sport, Demokracja, Społeczeństwo, Rynek pracy, Przedsiębiorczość, Rozwój człowieka, Prawa człowieka