Fundacja Edukacji i Rozwoju BONA FIDES

Nazwa:
Fundacja Edukacji i Rozwoju BONA FIDES
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000649381
Numer ewidencyjny:
74/F
Ulica:
Plac Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Jarosław Put
Cele organizacji:

1/UPOWSZECHNIANIE ORAZ OBRONA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA ORAZ SWOBÓD
OBYWATELSKICH I PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI PRAWNEJ I EKONOMICZNEJ W SPOŁECZEŃSTWIE,
2/URZECZYWISTNIENIE WIZJI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO I ZNAJĄCEGO PODSTAWOWE
ZASADY PRAWA I EKONOMII,
3/BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI PRAWNEJ UCZESTNIKÓW OBROTU GOSPODARCZEGO,
4/UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA PRAW KONSUMENTÓW,
5/WSPARCIE W UZYSKIWANIU DOSTĘPU DO PROFESJONALNYCH USŁUG PRAWNYCH,
6/PODEJMOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ZMIERZAJĄCYCH DO WZROSTU ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ NA
TEMAT SPECJALIZACJI USŁUG PRAWNYCH,
7/PROPAGOWANIE PRAW CZŁOWIEKA JAKO PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PAŃSTWA I
SPOŁECZEŃSTWA; PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ MEDIACYJNYCH W RÓŻNYCH ICH FORMACH,
8/PROMOWANIE RÓWNEGO UCZESTNICTWA KOBIET W ŻYCIU PUBLICZNYM, ZAWODOWYM I
SPOŁECZNYM,
9/WSPIERANIE DZIAŁAŃ, MAJĄCYCH NA CELU POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA POWSZECHNEGO,
10/ROZWIJANIE ŚWIADOMOŚCI I PROPAGOWANIE WIEDZY REGIONALNEJ, NARODOWEJ I
EUROPEJSKIEJ,
11/BUDOWANIE OTWARTEGO, OPARTEGO NA WIEDZY SPOŁECZEŃSTWA POPRZEZ ZAPEWNIENIE
WARUNKÓW DO ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W DRODZE KSZTAŁCENIA, SZKOLENIA I PRACY,
12/PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI
LOKALNYCH,
13/PROWADZENIE I PROPAGOWANIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU,
KSZTAŁTOWANIA CHARAKTERU I UMIEJĘTNOŚCI POKONYWANIA WŁASNYCH SŁABOŚCI PRZEZ
DZIECI I MŁODZIEŻ,
14/ROZWIJANIE AKTYWNOŚCI, POSTAW I WRAŻLIWOŚCI SPOŁECZNEJ, UPOWSZECHNIANIE
ZDROWEGO STYLU ŻYCIA,
15/DZIAŁANIE NA RZECZ BUDOWANIA I POGŁĘBIANIA DIALOGU I TOLERANCJI MIĘDZY LUDŹMI
RÓŻNYCH NARODOWOŚCI, WYZNAŃ I TRADYCJI,
16/WPROWADZANIE INNOWACYJNYCH I NOWATORSKICH SYSTEMÓW WSPARCIA DLA OSÓB
ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, W TYM ZWŁASZCZA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I
ICH RODZIN, ŚWIADCZENIE USŁUG PORADNICZYCH, OGÓLNYCH I SPECJALISTYCZNYCH,

-DALSZE CELE DZIAŁANIA OKREŚLONE SĄ W PAR.9 STATUTU.

Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Pomoc społeczna, Społeczeństwo, Prawa człowieka