Fundacja Edukacja i Integracja Społeczna

Fundacja Edukacja i Integracja Społeczna
Nazwa:
Fundacja Edukacja i Integracja Społeczna
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000520362
Numer ewidencyjny:
48/F
Ulica:
Plac Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
510 844 290, 692 994 864
Fax:
skrytka pocztowa nr 46
Strona internetowa:
Osoba reprezentująca:
Elżbieta Kowacka – prezes, Aleksandra Chmielewska – wiceprezes
Cele organizacji:
 1. Rozwijanie i zgłębianie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, poprzez prowadzenie warsztatów, szkoleń, sympozjów, konferencji, zajęć szkoleniowych,seminariów itp.
 2. Działanie na rzecz poprawy polityki społecznej w dziedzinie zatrudnienia, włączenia
 3. społecznego, przeciwdziałania ubóstwu poprzez promowanie, nabywania kompetencji interdyscyplinarnych i kreatywności
 4. Działanie na rzecz rozwoju i wzmocnienia spójności lokalnej, poprzez rewitalizację fizyczną, gospodarczą i społeczną
 5. Działanie na rzecz wyrównania szans różnych grup społecznych zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym osób niepełnosprawnych
 6. Wzmacnianie i rozwijanie kompetencji w zakresie innowacyjności, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
 7. Organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej oraz kampanii społecznych wspomagających rozwój regionu
 8. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego i kultury, w tym ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej
 9. Działalność na rzecz ekologii, ochrony środowiska, oświaty i wychowania
 10. Edukacja społeczno-prawna
 11. Prowadzenie działalności profilaktycznej wobec występujących zagrożeń patologią społeczną, niedostosowaniem społecznym, marginalizacją, demoralizacją oraz uzależnieniem
 12. Tworzenie, prowadzenie i wspieranie wszelkiego rodzaju podmiotów ekonomii społecznej, których działania przyczyniają się do przeciwdziałania społecznemu i zawodowemu wykluczeniu
 13. Działanie na rzecz integracji międzykulturowej oraz rozwijania kontaktów współpracy między społeczeństwami różnych krajów
 14. Działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa społecznego i publicznego, podniesienia aktywności mieszkańców
 15. Zwiększenie harmonii społecznej, wzrost poziomu ładu przestrzennego i efektywne wykorzystanie przestrzeni, na skutek włączenia społeczności lokalnej w kształtowanie wizerunku swojego otoczenia
 16. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność edukacyjna, naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów16. Działanie na rzecz dobra publicznego w zakresie fotografii i architektury poprzez realizację przedsięwzięć o znaczeniu lokalnym, regionalnym czy ogólnopolskim w zakresie: kultury, sztuki, architektury, ochrony zdrowia i sportu, poprzez przygotowywanie wystaw fotograficznych, a także projektów architektonicznych itp.