FUNDACJA ART-FUND

Nazwa:
FUNDACJA ART-FUND
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000991536
Numer ewidencyjny:
122/F
Ulica:
Wspólna 3
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
505 123 392
Strona internetowa:
Osoba reprezentująca:
Łukasz Hućko
Cele organizacji:

Cele Fundacji:

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I
MŁODZIEŻY; DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I
SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM; DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ORAZ PROMOCJĘ ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ; WSPIERANIE
ROZWOJU PSYCHOMOTORYCZNEGO ORAZ ZAINTERESOWAŃ I PASJI DZIECI I
MŁODZIEŻY; POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ
SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB;
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ TECHNIKI, WYNALAZCZOŚCI I
INNOWACYJNOŚCI ORAZ ROZPOWSZECHNIANIE I WDRAŻANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ
TECHNICZNYCH W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ; DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH; WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE
DZIAŁAŃ Z ZAKRESU EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA
PRZYRODNICZEGO; PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU; DZIAŁALNOŚĆ W
ZAKRESIE DOBROCZYNNOŚCI, OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ;
PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM; DZIAŁALNOŚĆ W
OBSZARZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA
NARODOWEGO; WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ; PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I
ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY; DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA, W TYM
RÓWNIEŻ POLEGAJĄCA NA KSZTAŁCENIU STUDENTÓW; PODTRZYMYWANIE I
UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ
ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ;
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH; DZIAŁALNOŚĆ
CHARYTATYWNA; DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI, KTÓRYCH CELAMI
STATUTOWYMI JEST DZIAŁALNOŚĆ EKONOMICZNA, SPOŁECZNA, OCHRONNA,
EDUKACYJNA.

Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Edukacja, Kultura i sztuka, Pomoc społeczna, Środowisko, Turystyka, Przedsiębiorczość, Rozwój człowieka