FI

Nazwa:
FI
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000275759
Numer ewidencyjny:
231
Ulica:
Armii Krajowej 41
Kod pocztowy:
41-215
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Marzena Dziewanowska
Cele organizacji:
 • rozwój kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji
 • poznawanie i pielęgnowanie dorobku kultury regionu, kraju i świata
 • wspieranie debiutujących artystów i sportowców
 • rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 • rozwój krajoznawstwa, turystyki oraz propagowanie zdrowego wypoczynku
 • ochrona i promocja zdrowia włącznie z profilaktyką
 • działania ekologiczne
 • promowanie równego uczestnictwa kobiet w życiu publicznym, zawodowym i społecznym
 • przeciwdziałanie zjawisku ignorowania problemów społecznych
 • kształtowanie postawy społecznej wolnej od stereotypów i uprzedzeń
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych
 • wspieranie procesu rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego poprzez promowanie uczestnictwa obywateli w życiu społeczności lokalnej i kreowanie postaw prospołecznych, ze szczególnym uwzględnieniem działań zwalczających wykluczenie i patologie społeczne
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • promocja i organizacja wolontariatu
 • działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
 • działalność charytatywna.