Energia na przyszłość

Nazwa:
Energia na przyszłość
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
SZ-52
Ulica:
Plac Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
666 612 867
Osoba reprezentująca:
Reprezentant – Pani Sandra Palt – Dorobisz
Cele organizacji:
 1. Działalność Charytatywna
 1. Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz 2190 i 2219)
 1. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 1. Działalność na rzec dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
 1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa
 1. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej
 1. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 1. Promocja i organizacja wolontariatu
 1. Promocja kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 1. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej
 1. Edukacja i profilaktyka zdrowotna
Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Edukacja, Społeczeństwo, Rynek pracy, Przedsiębiorczość, Rozwój człowieka, Kultura i sztuka, Zdrowie, Pomoc społeczna, Sport, Turystyka