EKO WORLD

Nazwa:
EKO WORLD
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000985725
Numer ewidencyjny:
119/F
Ulica:
Jana Dekerta 4/3
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Krzysztof Szafran
Cele organizacji:

1. WSPIERANIE LUDZI, POPRZEZ ZAPEWNIENIE IM MOŻLIWOŚCI SAMODZIELNEGO RADZENIA SOBIE W CODZIENNYM ŻYCIU, TAK BY BRALI WŁASNE SPRAWY W SWOJE RĘCE, WSPÓŁPRACOWALI I ORGANIZOWALI SIĘ
2. TWORZENIE, PROMOCJA I REALIZACJA PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB ( W TYM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM)
3. ORGANIZACJA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, W
SZCZEGÓLNOŚCI Z RODZIN WIELOPROBLEMOWYCH
4. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB
ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM
5. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA
6. PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ
7. PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJIZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY
8. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI; ROZWÓJ TECHNIKI, WYNALAZCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI, WDRAŻANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ, PROMOCJĘ ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ WŚRÓD OSÓB POZOSTAJĄCYH BEZ PRACY LUB OSÓB ZAGROŻONYCH JEJ UTRATĄ
9. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH ORAZ
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZŃSTWAMI
10. DZIAŁANIA W SFERZE ROZWOJU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, NAUK, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA
11. UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD
OBYWATELSKICH, A TAKŻE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ DEMOKRACJI
12. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
13. WYSZUKIWANIE, WSPIERANIE I KSZTAŁTOWANIE LIDERÓW SPOŁECZNYCH, POLITYCZNYCH I GOSPODARCZYCH
14. KSZTAŁTOWANIE WŚRÓD LIDERÓW POSTAWY PROSPOŁECZNEJ, UMIEJĘTNOŚCI ŁĄCZENIA
IDEALIZMU Z EFEKTYWNOŚCIĄ ORAZ UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁPRACY W DĄŻENIU DO WIELKICH CELÓW
15. PROMOWANIE STYLU ŻYCIA, W KTÓRYM ŁĄCZY SIĘ CELE OSOBISTE I ZAWODOWE Z
ZAANGAŻOWANIEM NA RZECZ DRUGIEGO CZŁOWIEKA
16. POMOC OFIAROM KATASTROF, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, KONFLIKÓW ZBROJNYCH I WOJEN W KRAJU I ZA GRANICĄ, POMOC POLONII I POLAKOM ZA GRANICĄ
17. PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU
18.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RODZINY, MACIERZYŃSTWA, RODZICIELSTWA, UPOWSZECHNAINIA I OCHRONY PRAW DZIECKA
19.DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ROZWOJEM ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ, PRZECIWDZIAŁANIEM PATOLOGIOM SPOŁECZNYM I UZALEŻNIENIOM
20. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TECHNICZNIE, SZKOLENIOWO, INFORMACYJNIE LUB FINANSOWO ORGANIZACJE POZARZĄDOWE BĄDŹ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
21. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI, KTÓRYCH CELAMI STATUTOWYMI JEST: DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA, CHARYTATYWNA, OŚWIATOWA, KULTURALNA, W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, OCHRONY ŚRODOWISKA, DOBROCZYNNOŚCI, OCHRONY ZDROWIA I POMCY SPOŁECZNEJ, REHABILITACJI SKIEROWANA DO DZIECI I MŁODZIEŻY
22. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO I ZIMOWEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
23. ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU
24. PROWADZENIE DOMÓW SENIORA, KLUBÓW SENIORA, DOMÓW DLA BEZDOMNYCH, SAMOTNYCH MATEK, OŚRODKÓW REHABILITACJI Z WYPOCZYNKIEM
25. PROMOCJA EKOLOGICZNA ORAZ POMOC DLA ZWIERZĄT BEZDOMNYCH
26. ROZWÓJ, POPULARYZOWANIE I WSPIERANIE BUDOWNICTWA Z MATERIAŁÓW NATURALNYCH
27. PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ SPOŁECZEŃSTWA
28. ROZWÓJ EDUKACJI, W SZCZEGÓLNOŚCI EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I REGIONALNEJ
29. OCHRONA PRZYRODY I ŚRODOWISKA NATURALNEGO
30. PROMOWANIE DZIEDZICTWA KULTURY MATERIALNEJ I NIEMATERIALNEJ POLSKI
31. UPOWSZECHNIANIE I WSPIERANIE INICJATYW Z ZAKRESU EKONOMII SPOŁECZNEJ
32. PROMOWANIE I KORZYSTANIE Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
33. WSPIERANIE MAŁOROLNEGO ROLNICTWA, OGRODNICTWA I ZIELARSTWA, ROLNICTWA
EKOLOGICZNEGO I PROWADZONEGO NA ZASADACH TRADYCYJNYCH

34.PROMOWANIE ZASAD NATURALNEGO TRYBU ŻYCIA, ZDROWEGO ODŻYWAIANIA SIĘ I LECZENIA METODAMI NATURALNYMI. ROZWÓJ, WSPIERANIE  I PROMOWANIE AGROTURYSTYKI, EKOTURYSTYKI ORAZ TURYSTYKI WIEJSKIEJ;

35. PROMOWANIE I TWORZENIE ZAGRÓD TEMATYCZNYCH, MAŁYCH GOSPODARSTW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W JEDNEJ Z TRADYCYJNYCH UPRAW LUB JEDNYM Z TRADYCYJNYCHRZEMIOSŁ;

36. WSPIERANIE INNYCH SPOŁECZNOŚCI PROEKOLOGICZNYCH;

37. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA;

38. WSPIERANIE WYNALAZCZOŚCI.

Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Pomoc społeczna, Społeczeństwo, Rozwój człowieka