Baltic Rescue Team

Baltic Rescue Team
Nazwa:
Baltic Rescue Team
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000872949
Numer ewidencyjny:
399
Ulica:
Plac Tadeusza Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
884 862 550
Strona internetowa:
Osoba reprezentująca:
Mieszko Szymeczko
Cele organizacji:

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE:
1. POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB;
2. RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI;
3. POMOCY OFIAROM KATASTROF, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, KONFLIKTÓW ZBROJNYCH, WOJEN W KRAJU I ZA GRANICĄ;
4. OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA, W TYM DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 ROKU O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ;
5. DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI, REINTEGRACJI ZAWODOWEJ ORAZ SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM;
6. DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ;
7. PODTRZYMYWANIA I UPOWSZECHNIANIA TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ;
8. DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH;
9. PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY;
10. DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ TECHNIKI, WYNALAZCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI ORAZ ROZPOWSZECHNIANIE I WDRAŻANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ;
11. DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH;
12. NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA;
13. DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY;
14. WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ;
15. EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO;
16. TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA;
17. OBRONNOŚCI PAŃSTWA I DZIAŁALNOŚCI SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ;
18. DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I
WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI;
19. PROMOCJI I ORGANIZACJI WOLONTARIATU;
20. PROMOCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA GRANICĄ;
21. PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM;
22. REWITALIZACJI.

Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Edukacja, Zdrowie, Pomoc społeczna, Ratownictwo