Od 1 stycznia 2016 r. organizacje pozarządowe, z wyłączeniem spółek kapitałowych, oraz związków samorządów terytorialnych będą mogły prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów. Prawo takie będą mogły zastosować wyłącznie w przypadku, gdy:

 1. działają w sferze zadań pożytku publicznego
 2. nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
 3. nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego,
 4. osiągają przychody wyłącznie z:

 • działalności nieodpłatnej pożytku publicznego z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji, przychodów pochodzących z ofiarności publicznej,
 • działalności odpłatnej pożytku publicznego z tytułu sprzedaży towarów i usług,
 • tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych,
 • tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach,

       5. w roku poprzedzającym rok wyboru prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów  osiągnęły przychody wyłącznie z tytułów wskazanych powyżej w wysokości nieprzekraczającej 100 00 zł.

O wyborze prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów jednostka w terminie do końca stycznia 2016 roku, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności, zawiadamia naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r.w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego jednostka prowadzić będzie musiała:

 • zestawienie przychodów i kosztów,
 • zestawienie przepływów finansowych,
 • karty przychodów pracowników,
 • wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.