Prezydent Miasta Sosnowca oraz Stowarzyszenie Aktywne Kobiety zapraszają organizacje pozarządowe,  Uniwersytety Trzeciego Wieku, osoby fizyczne z terenu miasta Sosnowca, działające na rzecz osób starszych, do zgłaszania swoich kandydatek i kandydatów na członkinie i członków Sosnowieckiej Rady Seniorek i Seniorów. Rada Seniorek i Seniorów powstanie w ramach projektu „Seniorzy decydują” realizowanego przez Stowarzyszenie Aktywne Kobiety  i Gminę Sosnowiec. Projekt jest współfinansowany ze środków  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013. Głównym celem działania Sosnowieckiej Rady Seniorek i Seniorów będzie reprezentowanie interesów seniorów  przed władzami Miasta. Rada będzie organem opiniodawczym, doradczym i inicjatywnym Prezydenta Miasta Sosnowca.

 

W skład Rady wejdą łącznie 23 osoby wybrane spośród:
· przedstawicieli organizacji działających na rzecz osób starszych, a także zrzeszających osoby starsze z terenu miasta Sosnowca, przedstawicieli Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Domów Pomocy Społecznej, którzy ukończyli 60 rok życia;
· osób fizycznych z terenu miasta Sosnowca działających na rzecz osób starszych, które ukończyły 60 rok życia;

Rada działa w następujących obszarach:
· profilaktyka i promocja zdrowia  Seniorów;
· wspieranie aktywności społecznej Seniorów;
· przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Seniorów;
· dostęp do edukacji i kultury;
· zdrowie psychiczne Seniorów;
· organizacja czasu wolnego Seniorów;
· aktywizowanie środowiska lokalnego na rzecz Seniorów;

Do zadań Rady należy:
· ścisła współpraca z władzami Miasta Sosnowiec przy rozstrzyganiu istotnych spraw
i oczekiwań;
· podejmowanie działań zmierzających do wykorzystywania potencjału i czasu ludzi starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych, w tym w zakresie kultury,
sportu i edukacji;
· opiniowanie lokalnych rozwiązań prawnych dotyczących sytuacji osób starszych lub mogących mieć na nią wpływ oraz spraw przedłożonych Radzie do zaopiniowania przez Prezydenta Miasta;
· współpraca z organizacjami i instytucjami, zajmującymi się problemami osób starszych;
· przedstawianie Prezydentowi Miasta wniosków oraz sprawozdań
z działalności Rady.

Kandydatów do Sosnowieckiej Rady Seniorek i Seniorów należy zgłaszać na

Formularzu Zgłoszeniowym Kandydata
,

a następnie  Formularz dostarczyć osobiście do Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, Aleja Zwycięstwa 20, pok. 405 w terminie do 15 listopada 2013 roku lub do siedziby Stowarzyszenia Aktywne Kobiety ul.3 Maja 11 (wejście od podwórka).

Wszelkie informacje dostepne są pod numerami telefonów 32 266 16 72 (Stowarzyszenie Aktywne Kobiety) lub 32 2960 740 (SCOP) oraz na stronie www.seniorzy.pl