shutterstock 216098056

Zapraszamy do zgłoszenia osoby w Konkursie „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017”, ogłoszonym przez Zarząd Województwa Śląskiego.Jego głównym celem jest wyróżnienie dwóch osób starszych – Ambasadorów Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017, którzy mogą być wzorem dla innych oraz wyróżniają się postawą i prowadzoną działalnością.

Kandydata do udziału w konkursie mogą zgłaszać:
• jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat), w tym gminne/powiatowe jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,
• gminne rady seniorów,
• organizacje pozarządowe,
• osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego (np. parafie),
• inne podmioty, nie będące osobami fizycznymi, których organizacyjnym, statutowym celem jest prowadzenie działań na rzecz szeroko rozumianej polityki społecznej, w tym polityki senioralnej (np. uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora, koła gospodyń wiejskich).
Aby zgłosić kandydata należy uzupełnić wniosek o przyznanie wyróżnienia i dostarczyć go do 31 sierpnia 2017 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (Modelarska 10). Zasady związane z przebiegiem konkursu i jego warunki dostępne są w Regulaminie.
Regulamin konkursu i wniosek o przyznanie wyróżniania dostępne są na stronie internetowej:

https://rops-katowice.pl/2017/06/02/ogloszenie-konkursu-ambasadorambasadorka-srebrnego-pokolenia-wojewodztwa-slaskiego-2017/
Bliższe informacje można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (koordynator konkursu) pod numerem telefonu 32 730 68 96.