Świnka
Świnka

Wyniki ostatniej edycji badania polskich stowarzyszeń i fundacji „Kondycja organizacji pozarządowych 2021” przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Klon/Jawor pokazały, że przeciętny budżet organizacji pozarządowej w 2020 r. wynosił 26 tys. zł, zatem znaczna część z nich mogła korzystać z możliwości prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów we własnym zakresie, przeznaczając środki z obsługi księgowej na działalność statutową.

Dla kogo uproszczona księgowość?

Możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów reguluje art. 10a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieotwiera się w nowej karcie (UDPPW). Taka forma księgowości jest dostępna dla organizacji, które:

 • działają w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 UDPPW,
 • nie prowadzą działalności gospodarczej,
 • nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego,
 • osiągają przychody wyłącznie z:
  • działalności nieodpłatnej pożytku publicznego z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji, przychodów pochodzących z ofiarności publicznej,
  • działalności odpłatnej pożytku publicznego z tytułu sprzedaży towarów i usług,
  • tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych,
  • tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach,
  • w roku poprzedzającym rok wyboru prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów osiągnęły przychody wyłącznie z tytułów, o których mowa w pkt 4, w wysokości nieprzekraczającej 100 000 zł – jeżeli decyzję w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów podejmie organ zatwierdzający w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

Z czego składa się uproszczona ewidencja?

Zestawienie przychodów i kosztów – zbiór informacji o transakcjach, kontrahentach, przychodach z wyodrębnieniem działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, działalności odpłatnej i pozostałych przychodów oraz kosztów z podziałem na stanowiące i niestanowiące kosztów uzyskania przychodu.

Zestawienie przepływów finansowych – informacje obejmujące dwa okresy: sprawozdawczy i łączny od początku roku podatkowego. Zawiera zsumowane przychody, koszty, powstały dochód, dochód wolny od podatku, wydatki pokryte z dochodu zwolnionego od podatku oraz informacje o dochodzie i wydatkach związanych z dochodem zwolnionym od opodatkowania w latach ubiegłych.

Karty przychodów pracownika – zestawienie obejmujące między innymi miesiąc wypłaty wynagrodzenia, sumę przychodów, koszty uzyskania przychodów, składki na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez pracownika, podstawę obliczenia zaliczki na podatek czy kwotę do wypłaty pracownikowi.

Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – dokument zawierający informacje o datach nabycia i przyjęcia do użytkowania, rodzaju dokumentu potwierdzającego nabycie, identyfikację środków oraz kody klasyfikacyjne. Wykaz zawiera także dane o wartości początkowej, stawce amortyzacyjnej, zaktualizowanej wartości początkowej, likwidacji lub zbyciu oraz przyczynie podjęcia tej decyzji.

Terminy

Organizacja pozarządowa rozpoczynająca działalność w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności informuje naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

Organizacja, która zdecydowała się na prowadzenie uproszczonej ewidencji w 2024 r. informuje naczelnika urzędu skarbowego do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym rozpoczyna prowadzenie ewidencji (tj. do 31 stycznia 2024).

Organizacja, która rezygnuje z prowadzenia UEPiK lub jest zobowiązana do rezygnacji z powodu niespełniania warunków – w terminie 14 dni od końca ostatniego miesiąca roku podatkowego (tj. do 14 stycznia 2024).

Tworzymy darmową aplikację do prowadzenia UEPiK

Wiemy, na czym polega prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, bo sami zdecydowaliśmy się na taką formę księgowości. Pracujemy nad darmową aplikacją dla NGO, która umożliwi prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów w bezpieczniejszej wersji niż arkusz kalkulacyjny.

Dodatkową funkcjonalnością, którą wprowadzamy już na etapie wersji beta, jest możliwość wygenerowania wyodrębnionych kosztów przypisanych do konkretnego projektu.

Chcielibyśmy uruchomić aplikację do końca stycznia. Wkrótce ruszają beta testy – jeśli chcesz do nich dołączyć i aktywnie uczestniczyć w procesie tworzenia aplikacji, zostaw swój adres e-mail na stronie uepik.ngo lub napisz na biuro@sec.org.pl

Źródło: ngo.pl