pszczelarz

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego „Śląskie dla pszczół”. Jego celem jest ochrona różnorodności biologicznej pszczół miododajnych, owadów zapylających i roślin oraz edukacja ekologiczna i promocja w zakresie pszczelarstwa na terenie Województwa Śląskiego.

  • Wnioski przyjmowane są od 8 do 29 kwietnia 2022 roku.
  • Maksymalna kwota dotacji = 25 tys. zł
  • Kwota dotacji nie może przekroczyć 95% wartości zadania (kosztów kwalifikowanych), z zastrzeżeniem pkt. 2.
  • PODMIOTY UPRAWNIONE DO APLIKOWANIA:

Podmioty wymienione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.), statutowo działające w obszarze objętym celem i złożeniom Konkursu:

  1. organizacje pozarządowe w rozumieniu powyższej ustawy,
  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  4. spółdzielnie socjalne,
  5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Więcej informacji: https://www.slaskie.pl/content/czas-na-pszczoly