Od 1 października 2013 r. żywność przekazana organizacji pożytku publicznego jest zwolniona z VAT. Jednak OPP musi: prowadzić dokumentację otrzymanej żywności oraz wykorzystać ją na cele swojej działalności charytatywnej – w innym wypadku żywność nie będzie zwolniona z VAT i podatek zapłaci OPP.

W celu zastosowania przez darczyńcę (producenta żywności, sklep, supermarket itd.) zwolnienia z VAT dla darowanej żywności należy spełnić kilka warunków:

  1. Przekazywane produkty spożywcze nie mogą być napojami alkoholowymi. Muszą zostać przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). Organizacja ta ma obowiązek wykorzystać darowane produkty na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację.
  2. Ponadto zwolnienie stosuje się pod warunkiem posiadania przez firmę dokumentacji potwierdzającej dokonanie dostawy na rzecz OPP, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację.
Ważne dla OPP
Od 1 października 2013 r. wprowadzono zastrzeżenie – zwolnienia z zapłacenia podatku nie stosuje się, jeżeli (art. 43 ust. 12a ustawy o VAT):
  1. określenie przeznaczenia otrzymanej przez OPP żywności nie jest możliwe na podstawie prowadzonej przez tę organizację dokumentacji, lub
  2. wykorzystanie otrzymanych przez OPP towarów nastąpiło na cele inne niż cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację.

Nie oznacza to jednak, że firma – darczyńca w tej sytuacji zapłaci zaległy podatek. Ewentualny obowiązek opodatkowania przekazanej żywności, w przypadku zaistnienia sytuacji wskazanych w art. 43 ust. 12a, będzie miała obdarowana organizacja pożytku publicznego. W tej sytuacji, zgodnie z art. 108 ust. 3 ustawy o VAT, to ona będzie musiała zapłacić VAT.

Urząd skarbowy będzie mógł dochodzić od organizacji pożytku publicznego należnego podatku wraz z odsetkami liczonymi od daty obowiązku podatkowego, który powstał u darczyńcy.

Aby uniknąć problemów podatkowych konieczne jest więc prowadzenie przez organizacje pożytku publicznego szczegółowych zestawień otrzymywanych produktów spożywczych ze wskazaniem na jakie cele zostały one przekazane (komu), kiedy i w jakiej ilości.

Więcej w komunikacie na stronach Krajowej Izby Podatkowej .