kliub s
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił nabór wniosków do kolejnej edycji Rządowego Programu Klub w 2021 r. – innowacyjnego modelu bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów sportowych. Dofinansowanie może pozyskać podmiot działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia. W edycji 2021 Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przeznaczył na ten cel kwotę w wysokości 40 mln zł.

Głównymi celami programu są:
– upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży;
– wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej;
– wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży;
– inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży;
– optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
Kwota dofinansowania wynosi:
– 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych,
– 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.
Środki pozyskane w ramach programu, beneficjenci będą mogli przeznaczyć na realizację podstawowych elementów wpływających na funkcjonowanie klubu sportowego:
– wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,
– zakup sprzętu sportowego i/lub organizację obozów sportowych.
Wniosek musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT, dostępnym pod adresem: https://wnioski.msit.gov.pl
Na etapie naboru, wypełniony formularz wniosku należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną.
Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 15.03.2021 r.
Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie nastąpi nie później niż do dnia 14.05.2021 r.
Więcej informacji można znaleźć na BIP Ministerstwa Sportu:
https://www.gov.pl/web/sport/nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2021-r-programu-klub

Źródło: Ministerstwo Sportu, gov.pl.