uwaga1

Wykaz ofert ocenionych zgodnie z Kartą oceny formalnej na realizację w 2018 r. zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych:

Wykaz ofert – ocena formalna (XLS)